OpgewekTienen is een open en onafhankelijke burgerbeweging.

We versterken de samenhorigheid en stimuleren actief burgerschap om leven en wonen in de stad zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken.

WIE ZIJN WE?

OpgewekTienen vzw is een open en onafhankelijke burgerbeweging die de samenhorigheid versterkt en actief burgerschap stimuleert om leven en wonen in de stad zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken.

We stimuleren ontmoeting en samenwerking tussen Tienenaars met bijzondere aandacht voor de verbindende kracht van erfgoed. We inspireren, motiveren en ondersteunen burgers, buurten en dorpen om initiatief te nemen van onderuit. Doorheen de initiatieven wordt getracht een doorsnede van de samenleving te bereiken. OpgewekTienen gaat voor meer kwaliteitsvolle publieke ruimten, met bijzondere aandacht voor meer buurtgroen. We sensibiliseren op het vlak van duurzaamheid en vertellen graag het verhaal van de stad en haar inwoners.

WAT DOEN WE?

(EN HOE DOEN WE DAT?)

OpgewekTienen ontstond in 2009 en wordt vandaag gedragen door 140 vrijwilligers. We moedigen initiatieven op buurt- en stadsniveau aan. In buurten wordt ingezet op locaties waar er vraag is naar een meer kwaliteitsvolle openbare ruimte (en meer kansen om elkaar te ontmoeten). Aan de hand van verschillende activiteiten vestigt opgewekTienen de aandacht op deze plekken, zodat het potentieel zichtbaar wordt (zoals ParkLife voor het stadspark en de Langste Eettafel voor de Gete-wijk).

Er gaat hierbij bijzondere aandacht naar de participatie van kwetsbare groepen en aandachtsbuurten. Zo werd in Grimde, een wijk met hoge armoedecijfers, in samenwerking met o.m. RISO Vlaams-Brabant, een volkstuinensite opgestart die gezonde voeding toegankelijk maakt voor een brede groep mensen.

Het inhoudelijke debat over welke stad Tienen kan zijn, wordt gevoerd tijdens lezingen en workshops op ParkLife of tijdens het jaarlijkse StadsForum.

De initiatieven vertrekken vaak vanuit bredere netwerken en bieden een invulling die ingaat op noden en evoluties die zich van onderuit in de stad voordoen. Een voorbeeld hiervan is Pand 10, een open huis voor burger- en buurtinitiatieven dat in juli 2017 het levenslicht zag. OpgewekTienen nam het voortouw om deze plek mogelijk te maken en stelde het van bij de start open voor anderen. Door deze initiatieven samen te brengen, wordt de zichtbaarheid vergroot, een breder publiek bereikt en samenwerking gestimuleerd. Pand 10 fungeert als een katalysatorplek: vanuit deze dynamiek ontstonden ook verschillende nieuwe projecten.

Dit soort van hefboomprojecten vormen hoe langer, hoe meer de basis van de werking. We kiezen veel minder voor eenmalige initiatieven; de meest recente successen zetten in op het proces, de beweging van onderuit en op het lange termijn perspectief. Een voorbeeld hiervan vormen de projecten met de Tiense reuzen waarbij deze werden gerestaureerd met de steun van stad Tienen en tal van burgers. Erfgoedgebruiken rond de reuzen werden nieuw leven ingeblazen en stap voor stap werd een eigen stadsparade ontwikkeld (de Kweikersparade) met de reuzen en een nieuw gemaakte drakenreus in een glansrol. Elke 5 jaar keert deze parade terug om hefbomen te bieden aan verenigingen, buurten en burgers om zich op sociaal en artistiek vlak in te zetten voor de stad. Vanuit deze dynamiek ontstond een Tiense stadsfeestdag: de Kweikersdag, waarbij telkens op 10 oktober erfgoedparticipatie van jongeren en kinderen centraal staat. Dit initiatief wordt actief ondersteund door de Stad Tienen.

Ontmoeting stimuleren we met de wekelijkse spelavonden van DoKaPi Tienen.

Het verhaal van de stad wordt uitgedragen in tweewekelijkse columns en reportages onder de noemer TOK (Tiense Ontmoetingen en Kronieken). TOK verschijnt in een plaatselijke krant en online, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Het Soepcafé Tienen sensibiliseert op het vlak van duurzaamheid door voedseloverschotten om te zetten in een heerlijke soep die voor een vrije bijdrage wordt uitgedeeld. OpgewekTienen werkt ook vanuit de Klimaatalliantie, een samenwerking van burgers en middenveldorganisaties, aan een klimaatneutrale stad. Zo werkten ze in 2017 mee aan het eerste Fietssalon.

In dezelfde lijn vestigt de burgerbeweging de aandacht op het principe van ruilen en weggeven met een ruilbib in het stadspark, weggeefkasten voor groenten en zaden op de volkstuinensite in Grimde en voor speelgoed en andere spullen in Pand 10. Met de Shoe-Box actie worden door de hele stad kerstcadeaus voor kansarme gezinnen ingezameld.

Bekijk ook ons voorstellingsfilmpje

Nu is het aan jou!

OpgewekTienen telt meer dan 140 vrijwilligers.

Wil je hier deel van uitmaken?